Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Avinguda Francesc Cambó

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Avinguda Francesc Cambó
Pend: prop_151:
UTM X: 431247,00000 | UTM Y: 4581949,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica a l’Avinguda Cambó va consistir en la realització de quatre cales a banda i banda del carrer. Es tractava de fer una primera valoració de les possibles restes que poguessin estar afectades per les obres de l’aparcament subterrani previst a la zona. Les cales 1, 2 i 3 es trobaven alineades al cantó de mar, les dues primeres entre els carrers Freixures i Giralt el Pellisser, i la tercera entre Freixures i Mercaders. La cala 4 es va ubicar al cantó de muntanya, entre la Plaça Antoni Maura i el carrer Beates. Totes van tenir unes dimensions aproximades de 4 m. x 5 m. Les restes documentades es van englobar en diverses fases cronològiques.
La primera fase, dins de l’època romana, estava representada per un estrat d’argiles amb restes materials rodades d’època alt-imperial. Aquest estrat es trobava tallat per les diverses tombes localitzades a les cales 1, 3 i 4 que definien la necròpolis baix-imperial i tardoromana d’aquesta zona suburbial de la ciutat romana. Es tractava d’enterraments en fossa amb coberta de tegula, de tegulae a doble vessant, de cista, d’àmfora o en recipient ceràmic no identificat. La següent fase es situava dins de l’època medieval i moderna. Així, del segle XIII es va localitzar un mur de pedra al qual se li adossava una pilastra, que es va localitzar a la cala 4.
La resta d’elements localitzats es situaven entre els segles XVI – XVII, i es van relacionar amb la zona d’horts del convent de Santa Caterina. En concret es va documentar un pou i dues fosses reomplertes amb una gran quantitat de ceràmica. Moltes de les estructures d’aquesta època van ser arrasades durant l’obertura de l’Avinguda Cambó. Per últim, de l’època contemporània (s. XIX – XX) es van localitzar les restes de fonamentacions de diversos edificis (dependències del mercat, peixateries) i estructures relacionades amb serveis i canalitzacions (clavegueres i claveguerons). D’aquest mateix període es va localitzar paviments de rajoles i llambordes.

Pend: prop_74:

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1275

  Data final de la construcció de l'església del convent de Santa Caterina.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1837

  Enderrocament del convent.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1844

  Inici de la construcció del mercat de Santa Caterina o d’Isabel II.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1243

  Construcció del nou convent de l'orde dels predicadors Santa Caterina.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Mercat

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Pend: prop_163:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1984 - 1985
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Emilia Pagès i Buisan/ Eduard Riu i Barrera / Carolina Rovira i Mata / Maite Miró i Alaix / Anna Oliver i Castaños
Pend: prop_118:
Construcció d'un aparcament subterrani
Pend: prop_119:
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis S.A: / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
 • CARRERAS, C., 2009. “Preliminars: L’estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries”. Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 11-20
 • CARRERAS, C. , 2009. “Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino” Barcino I.Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 21-44.
 • MIRÓ, M.T. [et al.]., 1993. "Intervencions a Barcino (1982-1989). Barcelona. Avinguda de Francesc Cambó", Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana i antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Barcelona, pp. 107.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona