Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Muralla romana. Torre del Bisbe.

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
17
Pend: prop_149:
11183
Pend: prop_95:
Carrer del Bisbe 5.
Pend: prop_151:
UTM X: 431051,00000 | UTM Y: 4581710,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Muralla romana. Torre del Bisbe.

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia exhaurida

Pend: prop_34:

En el decurs d’uns treballs de consolidació de la façana, es va dur a terme la documentació arqueològica de l’alçat de l’anomenada Torre del bisbe, corresponent a la torre núm. 76 del recinte baiximperial de Barcino. La torre objecte de la intervenció forma part del recinte baiximperial adossat a la primera muralla, la construcció del qual va començar, segons les investigacions més recents, cap a finals del segle III dC.
La torre té planta semicircular i la seva part inferior, com la resta de l’estructura baiximperial, es conforma com un cos massís format per un parament d’opus quadratum, que en aquest indret assoleix aproximadament els 11 m. d’alçària, i un rebliment d’opus caementicium.
Per sobre d’aquest cos i de la seva cornisa motllurada i conservada en mínima part, la torre presenta quatre pisos superposats, en els quals s’observen un seguit de reparacions, afegits, substitucions i obertures de llum posteriors a la fase originària.
A banda de documentar un gran nombre d’elements constitutius de l’estructura, s’agafaren mostres del material ceràmic, lític i dels lligants i revestiments per tal de poder dur a terme eventuals exàmens analítics en un futur.
La intervenció va permetre documentar uns aspectes estructurals de l’obra baiximperial que fins ara eren només hipotètics com ara: la presència d’un tercer pis cobert, la disposició de les finestres a les torres de planta semicircular i la pertinença de les cornises ceràmiques a la fase original, a manca, però, de la necessària comprovació arqueològica.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Excel·lent

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
20-04-1949
Pend: prop_64:
05-05-1949
Pend: prop_65:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Pend: prop_67:
Decret de Protecció de castells espanyols
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_142:
Conjunt de la muralla romana.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
22 de febrer - 5 de març de 2010 / 13-30 de setembre del 2010
Pend: prop_115:
Arqueologia vertical
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Cristina Thió / Alessandro Ravotto - Chroma Rehabilitacins integrals, SL
Pend: prop_118:
Resturació i adeqüació del monument.
Pend: prop_119:
Arquebisbat de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona