Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Avinguda Marquès de l'Argentera 2-16

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Avinguda Marquès de l'Argentera 2-16
Pla Palau 15-17
Plaça Pau Vila 12-13b.
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431872,00000 | UTM Y: 4581720,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica consistent en el control dels rebaixos necessaris per a l’obertura d’una rasa per a una canalització elèctrica va donar resultats positius, tot i que la major part del traçat discorria en zones que ja havien estat afectades anteriorment per altres rases de serveis.
El més destacat és l’estructura murària localitzada a l’encreuament del carrer Marquesa amb el carrer Llevant. Si bé amb les dades de l’excavació no tenim informació suficient per a contextualitzar aquesta estructura, podria tractar-se d’un tram de la muralla de la ciutat de Barcelona construïda en el segle XVI. Aquesta interpretació coincidiria amb el traçat de la muralla que apareix al solar adjacent, continuació del baluard de Migdia localitzat l’any 2006. Hem d’afegir que en la documentació planimètrica de principis del segle XIX es pot observar el traçat original de la muralla del segle XVI quan encara no s’havia enderrocat. Segons la planimetria, la muralla discorreria entre el baluard de Migdia i l’edifici de Duana, passant justament per la cantonada entre el carrer Marquesa i el carrer Llevant, el lloc exacte on s’han trobat les restes de l’estructura murària.
Donat que la intervenció realitzada correspon a l’excavació d’una rasa, només ha estat possible excavar uns 60cm d’ample. Aquesta limitació no ens ha permès estudiar amb més deteniment, ni extreure més dades en relació al segment de muralla localitzat. Degut a que les característiques de l’obra no permetien una completa excavació en extensió, es va decidir cobrir l’estructura localitzada amb geotèxtil i concloure la intervenció.
Cal sementar també que al llarg de l’excavació de la rasa que ens ocupa, han anat apareixent estructures relacionades amb el clavegueram. La majoria d’aquestes estructures tenen una cronologia força recent (finals del segle XIX – segle XX), si bé val la pena remarcar la claveguera localitzada al carrer Marquesa. A diferència de les altres clavegueres, enlloc d’estar feta amb totxos està construïda amb blocs i lloses de pedra. A més a més, degut al fet de que la rasa s’ha realitzat arran de paret dels edificis, podem observar clarament com les canonades de desaigua i els baixants dels edificis corresponen amb la claveguera. Hem de suposar, per tant, que la construcció de la claveguera és coetània a la dels edificis del carrer Marquesa, que segons hem pogut observar a diferents planimetries de l’època, correspondrien a principis del segle XIX. Finalment remarcar que, es reaprofita l’estructura de la muralla com a fonamentació de dits edificis.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Dolent

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
21-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
R-I-51-0417
Comentari:
Decret de protecció dels castells espanyols
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Del 10 al 20 de novembre de 2009
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Greta Mustieles Salvador
Motivació:
Rasa per a xarxa elèctirca
Promotor/propietari:
Fecsa-Endesa

Documentació

Bibliografia:

  • NICOLAU, A.; CUBELES, A. (dir.)., 2004. Abajo las murallas!!! : 150 anys de l'enderroc de les muralles de Barcelona, Institut de Cultura - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona