Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Vilanova, Avinguda

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
L'Eixample
Pend: prop_95:
Vilanova, Avinguda
Plaça André Malraux
Pend: prop_151:
UTM X: 431598,00000 | UTM Y: 4582666,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia exhaurida

Pend: prop_34:

Aquesta intervenció vingué motivada per la construcció d’un nou vestíbul en l’intercanviador de l’Arc de Triomf de la línia 1 de l’FMB i RENFE, TM-04335.
La intervenció es limità a l’excavació d’un sondeig amb unes mides de 5’70 per 6’50 m. a sobre de la volta del túnel del ferrocarril i proporcionà resultats positius.
Arrel de l’actuació es localitzaren una sèrie de retalls de planta irregular i retalls en forma de cubeta que, atès el seu grau d'arrasament, es fa difícil fer una interpretació acurada però, tenint en compte els materials, es pot situar la seva amortització en època altmedieval.
A banda es documentà, ja d'època contemporània, un fonament a encofrat perdut relacionat de forma clara amb la urbanització d’aquest sector de la ciutat durant la segona meitat del segle XIX. La construcció d’aquesta fonamentació retallava un seguit de nivells força homogenis, possiblement de caire agrícola, que descansaven directament sobre el terreny geològic, fent palesa en aquest punt la manca d’una seqüència estratigràfica més complexa.
Mereix un esment la presència d’un gran retall documentat en bona part del sondeig i que possiblement caldria relacionar amb la construcció o reparació del túnel del ferrocarril construït a començaments dels anys trenta del segle XX.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / 715 - 803 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
18 i 19 d'abril / 16 de juny al 4 de juliol del 2011
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Mikel Soberón Rodríguez / Isabel Pereira Hernández - Còdex, arqueologia i Patrimoni, SCCL
Pend: prop_118:
Construcció nous vestíbuls intercanviador Arc de Triomf
Pend: prop_119:
GISA/ Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona