Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Ajuntament

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
13171
Pend: prop_95:
Plaça Sant Jaume 1
Carrer Font de Sant Miquel 1-3
Pend: prop_151:
UTM X: 431195,00000 | UTM Y: 4581533,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Ajuntament

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica duta a terme a l’edifici de la Casa de la Ciutat de la Plaça Sant Jaume es va desenvolupar en dos espais diferenciats. D’una banda, es treballà al subsòl de les dependències que ocupa la Guàrdia Urbana (cos de guàrdia i majordomia), que té una àrea de 86 m2 i on s’excavà fins a una profunditat d’un metre aproximadament. I per altra banda, es va ampliar una galeria subterrània per a serveis, que arribava a les dependències anteriors partint des de l’habitació subterrània on s'ubica la maquinària de l'ascensor. Aquesta galeria mesurava 0’56 m d’amplada x 1’30 m d’altura i tenia uns 15 metres de llargària en total, creuant per sota, una part del pati central i interior de l’ajuntament. La reduïda amplada de la rasa, així com també la seva alçada dificultaven molt l’extracció de terres, així com també la pròpia documentació dels estrats arqueològics. No obstant això, a la galeria es van poder documentar les restes de tres murs (un d’època moderna, un d’època alt medieval i el darrer d’època baix imperial), un pou d’època moderna, una minúscula porció d’un paviment de rajoles d’època alt medieval i, com elements més destacats, el basament i part del fust d’una columna (que tot sembla indicar que es trobava “in situ”) i el fragment d’un fust, potser pertanyent a l’anterior, ambdós d’època romana. És possible que el mur i la columna funcionessin junts, encara que només sigui per la seva proximitat (1’40 metres) i perquè presenten la mateixa seqüència estratigràfica: ambdós apareixen força deteriorats sota un mateix estrat de mitjans del segle V. També pensem que formarien part d’estructures domèstiques, ja que la zona pública del fòrum es trobaria desplaçada més al nord-oest. Per contra, la proximitat de la domus de Sant Miquel al sud, i segurament compartint la mateixa insula, ens inclina a pensar que estaríem davant de les restes d’un espai porticat associat a una estructura domèstica, i més tenint en compte que les domus documentades a la ciutat s’inscriuen majoritàriament dintre de la tipologia de les cases amb peristils o patis porticats. Dissortadament, no hem pogut determinar el moment de la seva construcció davant la impossibilitat d’excavar en aquest punt.
A la part ocupada per la Guàrdia Urbana s’ha detectat estructures d’època alt medieval, que corresponen a un paviment i un mur amortitzats al s.XIV. La datació de segle IX del paviment ve donada per la ceràmica associada al nivell de preparació del paviment.
D’època baix medieval sembla que es detecten estructures d’edificacions realitzades en el mateix moment en què s'estava construint el Saló de Cent, i que van estar en ús fins el segle XVII quan tot aquest sector va quedar amortitzat. Es tracta de murs i una fosa sèptica.
I finalment d’època moderna alguns murs i paviments.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Domus

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Dolent

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell B
Pend: prop_142:
Conjunt especial del sector de muralles romanes.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 30 de març al 31 de juliol de 2009
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Jose Manuel Espejo Blanco, Atics, s.l.
Pend: prop_118:
Obres de reforma a la Casa de la Ciutat
Pend: prop_119:
Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona