Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Santa Maria del Mar

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
17191
Pend: prop_95:
Plaça Santa Maria 1
Pend: prop_151:
UTM X: 431601,00000 | UTM Y: 4581680,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Santa Maria del Mar

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció pretenia conèixer les característiques físiques de les fonamentacions de les diferents estructures que conformen l’església així com la seva estabilitat estructural. Tot i que el projecte contemplava la realització de 8 cales finalment només s’obriren 3.
D’aquesta manera, la ubicació de les tres cales, efectuades en tres llocs claus de l’edifici com són l’absis , la nau lateral i a la cara interna de la façana ha permès constatar diverses evidències.
En primer lloc, la presència d’elements estructurals no pertenyents al temple posa de manifest que per la construcció de l’edifici de l’església de Santa Maria del Mar s’enderrocaren diverses cases i edificis existents al sector, prova d’un urbanisme anterior a l’església. Part d’aquestes construccions, concretament les fonamentacions dels edificis preexistents s’utilitzaren com a elements de trava, per tal de formar una riostra que lligava tota la fonamentació de Santa Maria del Mar. Aquests edificis foren bastits en una època compresa entre la tardo antiguitat i l’alta edad mitjana i foren desmuntats en part i reaprofitats en certs punts per bastir l’església al segle XIV.
En segon lloc, gràcies a les excavacions, s’evidencià una estructura de basament consistent en un sistema de murs obrats amb carreus de mida mitjana, disposats en filades regulars i que arriben a tenir una fondària de gairebé tres metres. La seva funció és la de repartir les càrregues sobre una superfície molt gran del sòl, per tal de reduir la càrrega unitària que gravita damunt d’ell.
El sistema de fonamentació de Santa Maria del Mar denota un acurat programa d’actuació que va començar per l’expropiació i enderroc dels edificis preexistents per acte seguit anivellar el terreny, circumstància que devia provocar un gran moviment de terres per, seguidament, replantejar la fonamentació, marcant sobre el terreny la traça dels fonaments i excavar la rasa contínua d’aquests.
Els fonaments, pròpiament dits, consistien en un llit de morter de calç que regularitzava el terreny i sobre aquesta plataforma es van construir uns murs bastits amb carreus de mida mitjana, disposats en filades regulars i lligats amb morter de calç. Seguidament es va aixecar el mur de tancament perimetral i el sistema de pilastres entre les capelles i la base dels contraforts.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1329-1383

    Data de construcció de l'esglèsia.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Església

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Regular

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
03-06-1931
Pend: prop_64:
04-06-1931
Pend: prop_65:
(R.I.) - 51 - 0000421 - 00000
Pend: prop_67:
Església de Santa Maria del Mar
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_142:
Església de Santa Maria del Mar

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
14 febrer al 5 d’abril del 2007
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Júlia Miquel López - Tea
Pend: prop_118:
Sondeigs
Pend: prop_119:
Secció de Restauració i Consolidació de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya- Bisbat de Barcelona- Parròquia de Santa Maria del Mar.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • MIQUEL LÓPEZ, J., 2011. "Intervenció arqueològica a l'interior de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona" a IV Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Ajuntament de Tarragona / ACRAM. Tarragona. Pags: 401-411.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona