Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Passeig de la Vall d'Hebron

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Horta-Guinardó
Pend: prop_148:
14
Pend: prop_149:
6
Pend: prop_95:
Passeig de la Vall d'Hebron
Carrer de l'Aquitectura
Carrer de la Poesia
Pend: prop_151:
UTM X: 428473,00000 | UTM Y: 4586928,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

L’any 1950, en rebaixar un marge prop del passeig de la Vall d'Hebron, davant l’esplanada de Montbau, aparegueren 14 enterraments en petites fosses cobertes de lloses de llicorella travesseres.
Sembla que tots presentaven una mateixa orientació i distaven els uns dels altres al voltant d’1’80 m. Es pogueren documentar 10 quan ja s’havien destruïts 4 tombes. La profunditat dels enterraments era aproximadament d’un metre. El material recollit fou gairebé nul: un fragment de vidre, dubtosament part d’un ungüentari. Es desconeix l’atribució cronològica de la necròpolis, però per les característiques de les petites fosses amb coberta de llosa podria correspondre a una necròpolis de l'antiguitat tardana o de l’època alt-medieval.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 715 - 803 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1950
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Urgència
Pend: prop_117:
A. Duran i Sanpere<br />
Pend: prop_118:
Pend: prop_119:

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

  • DURAN I SANPERE, A., 1972. "Les exploracions arqueològiques entre els anys 1920 i 1959", Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat 1, Documents de Cultura, Ed. Curial, Barcelona, pp. 23-64.
  • RIU, E., 1982. "Necròpolis i sepultures medievals de Catalunya", Acta Mediaevalia, 1, Universitat de Barcelona, Barcelona.
  • RIU, E., 1982. "Esment i especulacions sobre els enterraments alt-medievals barcelonins", I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Barcelona, pp. 129-141.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona