Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Torre Romana número 12

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
5
Pend: prop_149:
12196
Pend: prop_95:
Carrer Tapineria 25-27
Plaça Ramon Berenguer el Gran
Pend: prop_151:
UTM X: 431208,00000 | UTM Y: 4581766,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Torre Romana número 12

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica es basà en la documentació del parament extern de la torre, amb unes mides de 3,40 m. el costat dret, 6,66 m. el frontal i 3,30 m. l’esquerre. Sembla ser que restava poc alçat del llenç exterior i el basament, marcat per una cornisa, no tenia més de 33 cm.
A banda, s’efectuà una rasa al seu interior d’una amplada aproximada de 1,20 m. que arribà fins el subsòl geològic (tortorà). Fruit de l’obertura d’aquesta rasa es va poder documentar la tècnica constructiva utilitzada per alçar la torre. Sembla que aquesta consistí en l'obertura d'una rasa de fonamentació perimetral que deixava el centre intacte.
En el fons de la rasa arqueològica es va descobrir part d’un mur de pedres irregulars amb restes d’un paviment de calç associat. Aquestes estructures es van considerar anteriors a la construcció de la muralla, sense poder arribar a concretar més la cronologia.
Pel que fa al material arqueològic es va extreure algun fragment de cornisa, carreus abocats i un gerro de pedra.
Aquesta torre va ser reconstruïda aixecant-se fins a l’alçada de la cornisa que es coneixia per altres torres millor conservades (torre 25).


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Restaurat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
20-04-1949
Pend: prop_64:
05-05-1949
Pend: prop_65:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Pend: prop_67:
Decret de Protecció de castells espanyols
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt de la muralla romana.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1958-59
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Josep de Calassanç Serra i Ràfols - MHC
Pend: prop_118:
Adequació i estudi de la muralla romana
Pend: prop_119:
Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

 • ,
 • ,
 • BALIL, A., 1958. "Sobre la fortificación del Bajo Imperio en Hispania: Las puertas de la muralla de Barcino", Actas del Primer Congreso de Estudios Clásicos (1956), Madrid, pp. 279-280.
 • BALIL, A., 1961. "Las murallas bajoimperiales de Barcino", Anejos de Archivo Español de Arqueología II, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
 • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
 • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
 • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1959. "Las excavaciones de la muralla de la calle Tapinería de Barcelona", Zephyrus, X, Salamanca, pp. 129-141.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1959. "Las excavaciones de la muralla de la Tapinería", I Congreso Nacional de Urbanismo, Barcelona.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona